Zmiany przepisów prawa budowlanego dotyczące dofinansowania budowy i modernizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach prawa budowlanego, już dzisiaj informujemy, że w 2024 roku rozpocznie się proces składania wniosków dotyczących uzyskania środków na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na budowę prywatnych ujęć wody.

Planowana wysokość dotacji wynosi 50% kosztów inwestycji, potwierdzonych rachunkami, jednak nie więcej niż 5000 zł. Istnieje jednak możliwość zwiększenia dofinansowania do 70% wartości inwestycji, również potwierdzonej rachunkami, ale nie przekraczającej 6000 zł, w szczególnych przypadkach.

Pewne elementy projektu są jednak wyłączone z dofinansowania. Dotyczy to kosztów sporządzenia dokumentacji i uzyskania potrzebnych decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie z prawem, kosztów pracy wykonanej samodzielnie przez wnioskodawcę oraz indywidualnych punktów poboru wody i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na obszarach z dostępem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub na terenach objętych długoterminowym planem inwestycyjnym.

Wprowadzone zmiany w prawie teraz wymagają uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (wcześniej wystarczyło zgłoszenie) dla budowy oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę na obszarach takich jak: Natura 2000, obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody, w tym parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.