Przyszłoroczne plany dla Koszalina: Projekty budżetowe, zarządzanie odpadami i nowe Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Przedstawione zostały blisko 20 punktów, które mają zostać poddane dyskusji podczas nadchodzącej sesji Rady Miejskiej w Koszalinie. Część z nich dotyczy kwestii budżetu miasta, zarządzania odpadami oraz zmiany granic administracyjnych Koszalina.

Sesja, która odbędzie się 25 stycznia, będzie już 72. spotkaniem Rady Miejskiej w Koszalinie. Wśród pierwszych projektów uchwał do omówienia znajduje się kwestia utworzenia nowej jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Koszalinie, która otrzyma również swój statut. Siedziba Centrum ma znaleźć się przy ulicy Wańkowicza 5f/1. Centrum ma na celu zapewnienie wsparcia ekonomicznego i organizacyjnego dla dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta.

Rada Miejska będzie również głosować nad kwestią zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, która ma służyć finansowaniu prognozowanego deficytu budżetowego na rok 2024, spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz emisji papierów wartościowych.

Wśród planów radnych jest również rewizja obszaru i granic aglomeracji Koszalin. W projekcie uchwały podkreślono, że aglomerację tworzą Koszalin oraz okoliczne miejscowości takie jak Dobre, Stoisław, czy Mścice, zamieszkane przez łącznie 124 218 osób. Rewizja ta jest wynikiem analizy rocznego sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i wykazała konieczność zmiany aglomeracji pod względem liczby mieszkańców, granic aglomeracji oraz planowanych inwestycji w infrastrukturę ściekową.

Ostatnim punktem obrad będzie omówienie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które nie są zamieszkałe, ale na których powstają odpady komunalne.