Inkluzja nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu zarządzania odpadami w Koszalinie od 2025 roku

Zarząd Miasta Koszalina, na czele z prezydentem Piotrem Jedlińskim, donosi o znaczącej zmianie wprowadzonej od 1 stycznia 2025 r. Wszystkie nieruchomości komercyjne generujące odpady komunalne na terenie Koszalina zostaną włączone do miejskiego systemu zarządzania odpadami. Jest to część szerszej strategii miasta mającej na celu skuteczniejsze administrowanie odpadami komunalnymi, co przyczynia się do wzrostu poziomów recyklingu zgodnych z prawem i poprawę ogólnego wyglądu i czystości miasta.

Państwa udział jest nieodzowny w celu utworzenia efektywnego systemu zarządzania odpadami komunalnymi. Głównym celem jest utrzymanie stałego dopływu odpadów do nowo powstałej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Koszalinie. Ciepło generowane przez ITPOK będzie wykorzystywane na potrzeby miasta, np. do ogrzewania budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły, żłobki, przedszkola itp.

Utrzymanie nieruchomości w gminnym systemie zarządzania odpadami pomoże w ograniczaniu i eliminowaniu negatywnych skutków, takich jak powstawanie dzikich wysypisk śmieci, które obniżają jakość życia mieszkańców i szkodzą wizerunkowi miasta. Nieruchomości niezamieszkałe obejmują te, na których nie ma mieszkańców, ale są generowane odpady komunalne (tj. sklepy, hotele, centra handlowe, budynki usługowe i biurowe, szkoły, szpitale, przedsiębiorstwa produkcyjne i inne instytucje prowadzące działalność gospodarczą).

Właściciele tych nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za zarządzanie odpadami komunalnymi oraz uiścić opłatę na rzecz gminy. Deklaracje te można złożyć do 8 kwietnia 2024 r. Na stronie internetowej miasta www.koszalin.pl pod zakładką „odpady – odpady komunalne – aktualności” można znaleźć więcej informacji.

Pierwszy przetarg na usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych planowany jest na rok 2025. Właściciele mają prawo do wycofania się z systemu przed każdym kolejnym przetargiem, składając oświadczenie co najmniej 60 dni przed ogłoszeniem informacji o przeprowadzeniu następnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych.

W takim oświadczeniu właściciel nieruchomości musi wskazać firmę, z którą zawarł umowę na odbiór odpadów i dołączyć kopię tej umowy. Oświadczenia te są wiążące przez cały okres obowiązywania umowy zawartej między Gminą Miasto Koszalin a firmą wybraną w przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Pisemne oświadczenia można składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, poczty lub platformy elektronicznej e-PUAP.