Apel Prezydenta Miasta Koszalina: Konieczność aktualizacji licencji na przewóz osób

Prezydent Miasta Koszalina przypomina o konieczności dokonania aktualizacji licencji na transport drogowy pasażerów. Proces ten dotyczy przedsiębiorstw, które bezpośrednio zajmują się przewozem osób, kierowców zatrudnionych przez te firmy, a także osób niezależnie pracujących dla nich.

Każdy przedsiębiorca, posiadający licencje na prowadzenie taksówek oraz na przewóz osób za pomocą pojazdów przeznaczonych do przewożenia od 7 do 9 pasażerów włącznie, ma obowiązek złożyć następujące dokumenty organowi wydającemu licencje, czyli Prezydentowi Miasta Koszalina:

Pierwszym dokumentem jest zaświadczenie o niekaralności, które nie może być starsze niż miesiąc od daty składania wniosku o weryfikację licencji. Dokument ten potwierdza, że przedsiębiorca, jego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez firmę, ale realizujące przewozy na jej rzecz, spełniają wymogi określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Do innych wymaganych dokumentów należą oryginały zaświadczeń lekarskiego i psychologicznego, które potwierdzają zdolność do pracy na stanowisku kierowcy. Trzecim z nich jest odpowiednie uprawnienie do prowadzenia pojazdu samochodowego, którego dowodem jest kserokopia polskiego prawa jazdy. Jeśli prawo jazdy zostało wydane w innym języku niż polski, powinno być złożone razem z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Ostatnim dokumentem jest oświadczenie o posiadaniu dobrej reputacji.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny zostać dostarczone do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ulica Rynek Staromiejski 6-7, pokój numer 22 (tel. 94 34 88 659, 94 34 88 662) najpóźniej do dnia 31 marca 2024 roku.

Niepodporządkowanie się procedurze weryfikacji licencji skutkować może utratą jej ważności. Chodzi tutaj o licencje, które zostały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), czyli przed dniem 17 września 2023 r. Ich ważność trwa do końca okresu, na który zostały udzielone, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Po tym dniu, nieweryfikowane licencje tracą swoją ważność.